Theorie

Constructies

 • Onderscheid tussen dynamische contructies (hefbrug, klapraam, draaimolen) en statische constructies (torenflat, viaduct, stuw)
 • Verbindingen tussen twee dezelfde of verschillende materialen worden bereikt door verschillende typen verbindingen
 • Sterkte of stevigheid worden bereikt door gebruik van profielen
 • Stabiliteit wordt bereikt door principes van evenwicht in relatie tot materiaalsterkte en belasting
 • Ondersteuningsprincipes zorgen voor de stevigheid (peilers, ophanging)


Overbrengingen

 • Tandwielen en hefbomen zorgen dat een beweging of kracht van het ene onderdeel van een apparaat of een machine op het andere wordt overgebracht
 • Een overbrenging kan een kracht vergroten, verkleinen of van richting veranderen, of een beweging versnellen, vertragen of van richting veranderen
 • Overbrenging van beweging via druk en vacuüm
 • Allerlei technische begrippen komen daarbij aan de orde zoals: ronddraaiende beweging, tandwiel, kettingwiel, wiel, pomp enz.


Besturingen

 • Besturen is het beïnvloeden van het voortgaande proces. Bij een auto draait het om de richting en de snelheid, bij een vliegtuig om de hoogte, snelheid en richting.
 • Een besturingssysteem maakt het mogelijk een apparaat/machine te laten werken zonder onderscheiden directe besturing en indirecte besturing (verkeerslicht)
 • Meten is het nauwkeurig vastleggen van situaties en processen. Meetgegevens maken het mogelijk om inzichten, conclusies, voorspellingen enz. te doen
 • Enkele aspecten die hierbij van belang zijn: actoren (motoren, pompen), mechanische en elektronische schakelaars en sensoren (voor licht, temperatuur, magneetveld, druk)


Energieomzettingen

 • Aan alle techniek ligt energie ten grondslag. Energie kan van de ene soort in de andere omgezet worden (het bewegende water laat een turbine draaien die de energie in elektriciteit omzet, de elektriciteit laat de lamp branden). Energieomzetting wordt ook wel arbeid genoemd. Energie kan worden opgeslagen en vrijgemaakt (elektriciteit kan in een accu worden bewaard). Energie kan ook overgedragen worden
*Energie wordt niet altijd efficiënt en volledig van de ene vorm in de andere omgezet, enegie kan niet altijd volledig vrijgemaakt of opgeslagen worden
*Begrippen die in dit verband gebruikt worden zijn: windenergie, waterenergie, zonne-ernergie enz.


Reinier_Mbb_(3).JPGElektriciteit

 • Elektriciteit ligt ten grondslag aan de werking van veel techniek en is gebaseerd op wetmatigheden van de omzetting van elektriciteit in andere energievormen en de gesloten en open stroomkring.
 • Begrippen die hierbij een rol spelen zijn: schakelingen, serieel en parallel, spanning, dynamo, batterij, accu, volt enz.


Licht

 • Licht is een vorm van straling die de mens kan waarnemen. Daardoor kan hij zien. Licht is een rechtlijnige straling die sommige stoffen wel kan passeren en andere niet.
 • Veel technische toepassingen maken gebruik van principes van licht. Bij licht hebben we te maken met allerlei begrippen zoals: lichtbron, schaduw, reflectie, spiegels enz.


Geluid

 • Geluid is gebaseerd op principes van het in trilling brengen van materie (lucht, hout, water, glas). Ook hierop zijn een aantal technische principes gebaseerd.
 • Trillingen kunnen zich door materialen in alle richtingen voortplanten. Ze kunnen ook uitdoven.
 • Begrippen die een rol spelen zijn: geluidssterkte, amplitude, decibel, resonantie enz.


Magnetisme

 • In de techniek worden diverse toepassingen gebaseerd op de aantrekkings- of afstotingsprincipes van magneten.
 • egrippen die daarbij voorkomen zijn: zuidpool, noordpool, magnetische veld enz.


Lucht en water

 • Lucht en water worden bij techniek vaak meegenomen omdat ze een aantal goed herkenbare principes en praktische toepassingen hebben. Zo is de techniek van de wc-vlotter gebaseerd op opwaartse kracht, zwaartekracht en op drijven
 • Het gaat dan om begrippen als: opwaartse druk, luchtdruk, waterdruk, drijven , zinken, zweven, vliegen, aantrekkingskracht enz.


Chemie - Kidzlabb

 • Dit is een moeilijk deel. Bij chemie gaat het om eenvoudige werkingsprincipes. Het gaat om principes rondom bereiding van voeding, natuur en milieu., kunststoffen, gezondheid en persoonlijke verzorging.
 • Begrippen als oplossen en verzadiging, vermengen en scheiden, filteren, conserveren, gas, vloeistof enz.